Allmänna regler

 • Medlem äger ej rätt att försälja infångad fisk eller kräfta, med undantag för betesfisk.
 • Fiske med fasta redskap (nät, ryssja, långrev, kräftburar, mörtstuga, sax) är endast tillåtet på det arrenderade området, enligt särskild karta.
 • Tänk på att inte fiska i anslutning till annan medlems sjötomt. Lämpligt avstånd från land är minst 50 meter
 • Fasta redskap ska vara utmärkta med VSF-flöte. Avstånd till annan medlems fasta redskap (ex burar/nät) ska vara minst 30 meter.

Om Fisket Sker från båt:

 • Vid fiske från båt ska båten vara märkt med VSF-märke väl synligt. VSF märke kan vara fastklistrat på båten eller föras på löstagbar flagga, vimpel eller skiva. Märken finns att köpa, klicka här.
 • Vid fiske vid vase är det förbjudet att ankra eller förtöja i denna.

Fiska åt annan medlem:

 • Endast medlem som är upptagen i medlemsförteckningen (ej kärnfamilj) kan fiska åt annan medlem. För att för få fiska åt annan medlem viss tidsbegränsad kortare eller längre tid görs skriftlig ansökan till styrelsen. Ansökan ska innehålla information om vem som ska fiska åt vem, skäl till detta, tidsrymd, kontaktuppgifter mm. Styrelsen prövar därefter om tillstånd kan ges och meddelar styrelsens beslut. Beslut meddelas även till fisketillsyningsmän.
 • Den medlem som fiskar åt annan medlem övertar ansvaret för att reglerna följs. Medlem får endast fiska åt en annan medlem vid samma tillfälle/dag.

Regler för sportfiske  klicka

Regler för fiske med fasta redskap klicka

Regler för kräftfiske klicka

Begränsningar klicka

Sanktioner
 • VSF styrelse har enligt årsmötesbeslut rätt att påföra förhöjd årsavgift, ytterligare 500:- vid ringa förseelser och 1000:- vid grova förseelser. Vid grova eller upprepade förseelser kan stadgarnas §6 om uteslutning ur föreningen komma att tillämpas.
 • Exempel på ringa förseelse är omärkt eller otydligt märkt båt eller redskap. Exempel på grova förseelser är fiske vid fel tidpunkt, fiske med otillåtna redskap etc.
 • Förutom detta förekommer andra sanktioner enligt lag och/eller lokala bestämmelser inom fiskevårdsområdet.
Tillsyn
 • Tillsynsman har befogenheter att utan någon form av misstanke, kontrollera fångad fisk, fiskeredskap, fiskesump och båt samt befogenhet att beslagta fångst och de redskap som felaktigt använts vid fisket, eller tros kommer att användas vid senare fiske.
 • Respektera tillsynsmännen och behandla dem artigt och korrekt vid kontroll – de gör sitt jobb! 
      Tillsynsmän - kontakt klicka