STADGAR

För Växjö Sportfiskeförening, antagna i januari 1940

och med beslutande ändringar t o m mars 2014.

 

 

§1

Föreningens ändamål är att åt sina medlemmar genom arrende eller på annat sätt förvärva lämpligt fiskevatten inom Helgasjön samt att arbeta för åstadkommande i dessa vatten rationell fiskevård och skydd mot olovligt fiske. För uppnående av dessa mål vill föreningen i första hand arbeta för:

 

a/ fiskevård genom skydd för lekfisk och ungfisk, ev genom avsättande av fredningsområden.

 

b/ inplantering, där så befinnes lämpligt, av för ifrågavarande fiskevatten nya eller befintliga fiskarter för därigenom höja avkastningen.

 

c/ användande av lagliga och för det ifrågavarande fiskevattnet lämpliga fiskemetoder.

 

d/ införande av lämpliga stadgebestämmelser.

 

e/ åtgärder mot olovligt fiske.

 

f/ att på allt annat sätt höja medlemmarnas intresse för och insikter i fiske och dess utövande, ävensom att vid alla tillfällen bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen.

 

g/ föreningen skall vara opolitisk.

 

 

§2

Föreningen utgöres av fasta medlemmar till ett antal av högst 85 st.

 

 

§3

Till medlem i föreningen kan inväljas person med anknytning till Helgasjön, varvid ägare till fastighet belägen mellan Evedalsåsen och Helgasjön, på Kronobergs Kungsgård inkl Skönborg och Trädgårdstorpen, eller på Kalvudden, äger företräde. Med ägare likställs långtidsarrendator. I det fall äganderätten eller arrendet genom överlåtelse eller arv övergår till annan familjemedlem kan medlemskapet efter gjord ansökan övergå till den nya ägaren. Annan överlåtelse av medlemskap är ej tillåten.

 

§4

Rätten till medlemskap avgörs av föreningens årsmöte eller genom beslut av styrelsen.

 

§5

Fast medlem erlägger inträdes- och årsavgift med det belopp som föreningens årsmöte beslutar. Årsmötets beslut skall gälla påföljande kalenderårs avgifter.

 

§6

Det åligger medlem att ovillkorligen ställa sig föreningens och styrelsens bestämmelser till efterrättelse. Medlem som uraktlåter detta kan ur föreningen uteslutas.

 

§7

Medlem äger rätt till fiske på det av föreningen arrenderade området enligt följande:

 

a/ mete, kast, pimpel och enkelt drag.

 

b/ långrev, revar med totalt högst 200 krok.

 

c/ nät, 4 nät om vardera 30 meter, totalt högst 120 meter.   (Kommentar: observera att begränsning om 2 nät råder! - se fiskeregler )

 

d/ 1 st ryssja, 6 saxar och 12 angelkrok.

 

e/ kräftfiske, högst 12 burar eller mjärdar.

 

Medlem äger ej rätt att försälja infångad fisk eller kräfta, med undantag för betesfisk.

 

§8

Omedelbart utanför bebyggda tomter och där belägna fiskevasar skall fiske- i synnerhet med kräftburar och andra redskap – undvikas.

 

§9

I övrigt skall gälla de föreskrifter som föreningen eller dess styrelse samt Helgasjöns Fiskevårdsområde utfärdar.

 

§10

Föreningens angelägenheter handhaves av en av föreningen vald styrelse med säte i Växjö.

 

a/ styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

 

b/ ordföranden väljs för en tid av ett år. Avgående ordförande kan omväljas.

 

c/ styrelsens ledamöter väljes för en tid av två år och avgår växelvis två och två vartannat år. Avgående styrelseledamot kan omväljas.

 

d/ styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materielförvaltare.

 

e/ styrelsen sammanträder alltid före ordinarie föreningssammanträde och i övrigt när omständigheterna så påkallar. Styrelsen är beslutsför när tre ledamöter är närvarande.

 

f/ styrelsen skall på alla sätt verka för föreningens ändamål, utse fisketillsyningsman, föra förteckning över föreningens medlemmar, ansvara för föreningens tillhörigheter, utfärda skriftliga kallelser till sammanträden, föra protokoll såväl vid föreningens allmänna, som vid styrelsens, sammanträden samt för varje räkenskapsår uppgöra och till föreningen avlämna förvaltningsberättelse.

 

§11

Föreningen sammanträder årligen före den 1 april på tid och lokal som styrelsen fastställer. Extra sammanträden skall efter beslut av föreningen eller styrelsen hållas när omständigheterna så påkallar. Kallelse till sammanträde skall ske skriftligt senast 6 dagar i förväg och skall om möjligt innehålla ärende som avser förändring av föreningens stadgar. Vid föreningens ordinarie sammanträde förekommer:

a/ styrelsens och revisorernas berättelser.

b/ beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

c/ bestämmande av inträdes- och årsavgift.

d/ val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter, revisorer med suppleanter.

e/ val av valberedning bestående av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Av ordinarie ledamöter skall en utses inom den valda ordinarie styrelsen.

f/ av styrelsen gjorda framställningar eller i övrigt för behandling framlagda frågor.

g/ frågor som av föreningsmedlem väckts till sammanträdet.

 

§12

Vid alla sammanträden har närvarande medlemmar lika rösträtt. Alla val skall ske med slutna sedlar om ej föreningen beslutar på annat sätt. Omröstning över andra ärenden verkställs öppet om ej sluten omröstning begärs av närvarande medlem. Alla beslut avgöres genom enkel majoritet. Skulle lika röstetal uppstå har ordföranden utslagsröst. Medlem äger rätt att rösta genom utfärdande av fullmakt. Dock får ingen rösta för mer än en fullmakt.

 

§13

Föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning granskas årligen genom på föreningens ordinarie sammanträde utsedda revisorer, vars antal skall vara två med lika antal suppleanter. Räkenskapsförvaltningen skall avse kalenderår och senast 1 februari skall kassaförvaltaren för revisorerna framlagt fullständigt bokslut över föreningens ställning vid räkenskapsårets slut.

 

§14

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bliva giltigt vara fattat på två på varandra följande sammanträden. Om beslutet avseende föreningens upplösning fattas, skall, sedan föreningens skulder blivit betalade, återstående tillgångar anslås till något ändamål som avser fiskets befrämjande.